9 Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej Objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je Spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je Podnikateľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Objednaním Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu na www.markgerrer.com Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

9.4. Spracúvanie osobných údajov Kupujúceho za účelom priameho marketingu Predávajúceho je možné len s osobitným súhlasom Kupujúceho, ktorý sa udeľuje na dobu 5 (piatich) rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu miesta podnikania Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú osobné údaje Kupujúceho spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
9.5. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
9.6. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov, ktorých zoznam bude poskytnutý na požiadanie.

9.7. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

9.8. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
9.9. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
9.10. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním Objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email gdpr@markgerrer.com. Na písomnú žiadosť Kupujúceho budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na “odhlásenie” v dolnej časti Newslettera alebo písomnou žiadosťou na gdpr@markgerrer.com.
9.11. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže Kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Pokyny, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača.

9.12. Bližšie informácie o spracovávaní osobných údajov sú uvedené v časti „Ochrana osobných údajov“ a „Nastavenia cookies

Hľadáte nastavenia cookies?

Zobraziť celé znenie všeobecných obchodných podmienok

Nastavenia
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.