5 REKLAMAČNÝ PORIADOK

5.1.  Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom a zákonom ochrane spotrebiteľa.

5.2.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim, ak sa na Tovar vzťahuje záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

5.3.  Ak má Tovar vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania Predávajúceho, alebo doručením Tovaru  do miesta podnikania Predávajúceho. V prípade pochybností môže Kupujúci vždy uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese miesta podnikania Predávajúceho:

KOVAGREB s. r. o., Oravská Jasenica 415, 029 64 Oravská Jasenica alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@markgerrer.com.

5.4.  Kupujúci je pri reklamácii povinný presne a pravdivo označiť druh a rozsah vád Tovaru. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, v ktorý boli splnené obe vyššie uvedené podmienky. Za účelom preukázania vady je možné zdokumentovať vadu prostredníctvom fotografie, videa a pod. a zaslať ich ako dôkaz na emailovú adresu info@markgerrer.com.

5.5.  Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie Tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej Predávajúci presne označí vady Tovaru v súlade s § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a poučí Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

5.6.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.7.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.8.  Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých  prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nedôjde k vybaveniu reklamácie v uvedenej lehote má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

5.10. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma Kúpnej zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s Tovarom doručený reklamačný protokol.

5.11. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

5.12.  Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.13. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať Tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.

5.14. Pre účely reklamácie sa:

a) za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát,

b) za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne,

c) za dobu, počas ktorej po uzavretí Kúpnej zmluvy nemôže Kupujúci pre vady Tovaru riadne užívať Tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

5.15. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným Tovarom originál daňového dokladu (faktúru). Predávajúci nepreberie reklamovaný Tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu Tovaru pričom sa odporúča Tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.

5.16. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu Tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o Tovar, poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním Tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

5.17. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného Tovaru, b) výmenou Tovaru, c) vrátením Kúpnej ceny Tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

Nastavenia
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.